32 വര്‍ഷമായി നാട്ടില്‍ പോകാതെ മക്കളെ സ്കൂളില്‍ വിടാനാകാതെ ഒരു കുടുംബം Gulf round Up 6 JUL 2018

Duration - 9min 12sec
Added On- 2018 July 06
Uploaded By- asianetnews
Views- 420873
Likes- 3837  | Dislikes- 225


38  വർഷത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അവർ വെളിച്ചം കണ്ടത് ഇങ്ങനെ
38 വർഷത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന...
Weekend Arabia | പ്രവാസലോകത്തെ അത്ഭുദ കല്യാണ മുഹൂർത്തം (Epi261 Part3)
Weekend Arabia പ്രവാസലോകത്തെ അ...
Zainul Arabia: Sordid and tragic life experience of Zainul Arabia | Gulf Roundup 7 Oct 2016
Zainul Arabia Sordid And Tragic Life Experience Of Zainul Ar...
ഏത്തപ്പഴം അഥവാ നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു അത്ഭുത ഭക്ഷണം
ഏത്തപ്പഴം അഥവാ നേന്ത്...
Mercedes-Benz G 63 AMG  Price in India, Review, Mileage & Videos | Smart Drive 1 JUL 2018
Mercedes-benz G 63 Amg Price In India Review Mileage And Vi...
Missing Brother found after 16 years of searching | Gulf Round up 3 Aug 2017
Missing Brother Found After 16 Years Of Searching Gulf Roun...